Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHẬT KHÔNG PHẢI THẦN, PHẬT LÀ NGƯỜI!

HỌC PHẬT LÀ HƯỞNG THỤ CAO NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI

HỌC PHẬT LÀ HƯỞNG THỤ CAO NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT LÀ THẤU TRIỆT VIÊN MÃN

PHẬT LÀ THẤU TRIỆT VIÊN MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT LÀ ĐẠI SƯ, THÂN GIÁO SƯ

PHẬT LÀ ĐẠI SƯ, THÂN GIÁO SƯ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A DI ĐÀ PHẬT LÀ VÔ LƯỢNG TRÍ VÀ VÔ LƯỢNG GIÁC

A DI ĐÀ PHẬT LÀ VÔ LƯỢNG TRÍ VÀ VÔ LƯỢNG GIÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC PHẬT LÀ HƯỞNG THỤ CAO NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI

HỌC PHẬT LÀ HƯỞNG THỤ CAO NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TIÊU CHUẨN CỦA PHẬT LÀ MINH TÂM KIẾN TÁNH

TIÊU CHUẨN CỦA PHẬT LÀ MINH TÂM KIẾN TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT LÀ GIÁC NGỘ, PHÁP LÀ CHÁNH PHÁP, TĂNG LÀ THANH TỊNH

PHẬT LÀ GIÁC NGỘ, PHÁP LÀ CHÁNH PHÁP, TĂNG LÀ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT LÀ PHÁP VƯƠNG VÌ NGÀI TỰ TẠI VỚI PHÁP

PHẬT LÀ PHÁP VƯƠNG VÌ NGÀI TỰ TẠI VỚI PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BA THÂN PHẬT LÀ MỘT THỂ

BA THÂN PHẬT LÀ MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỄ PHẬT LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH RẤT XẢO DIỆU

LỄ PHẬT LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH RẤT XẢO DIỆU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC PHẬT LÀ PHÁP NHƯ

ĐỨC PHẬT LÀ PHÁP NHƯ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÍCH CA MÂU NI PHẬT LÀ NIỆM PHẬT MÀ THÀNH PHẬT

THÍCH CA MÂU NI PHẬT LÀ NIỆM PHẬT MÀ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC PHẬT LÀ HỌC TỪ CHỖ NÀO?

HỌC PHẬT LÀ HỌC TỪ CHỖ NÀO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không