Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHẬT KHÔNG PHẢI THẦN, PHẬT LÀ NGƯỜI!

PHẬT KHÔNG ĐỘ NGƯỜI VÔ DUYÊN

PHẬT KHÔNG ĐỘ NGƯỜI VÔ DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC PHẬT KHÔNG GIỮ GIỚI LUẬT ĐÓ LÀ HỌC GIẢ

HỌC PHẬT KHÔNG GIỮ GIỚI LUẬT ĐÓ LÀ HỌC GIẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY CHỨNG TỎ Ở TRONG CỬA PHẬT KHÔNG BỎ MỘT AI

ĐÂY CHỨNG TỎ Ở TRONG CỬA PHẬT KHÔNG BỎ MỘT AI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ SAO PHẬT KHÔNG ĐỘ NGƯỜI VÔ DUYÊN

VÌ SAO PHẬT KHÔNG ĐỘ NGƯỜI VÔ DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ NÓI PHÁP MÔN NIỆM PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

ĐÂY LÀ NÓI PHÁP MÔN NIỆM PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC PHẬT THẤY VẬY, ĐAU LÒNG RƠI NƯỚC MẮT

ĐỨC PHẬT THẤY VẬY, ĐAU LÒNG RƠI NƯỚC MẮT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không