Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, QUÝ VỊ LÀ TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ