Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, QUÝ VỊ LÀ TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ

Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ PHẢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

QUÝ VỊ PHẢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ CHÍNH LÀ HẾT THẢY PHẬT PHÁP

TÂM BỒ ĐỀ CHÍNH LÀ HẾT THẢY PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM NIỆM NÀY CHÍNH LÀ TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ

TÂM NIỆM NÀY CHÍNH LÀ TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU TẤT CẢ THIỆN MÀ KHÔNG CÓ TÂM BỒ ĐỀ

TU TẤT CẢ THIỆN MÀ KHÔNG CÓ TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không