Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÓNG SINH ĐỂ TRẢ NỢ SỰ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

PHÓNG SANH THẾ NÀO?

PHÓNG SANH THẾ NÀO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÌ GIỚI LÀ BỐ THÍ VÔ UÝ

TRÌ GIỚI LÀ BỐ THÍ VÔ UÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

Số bài: 13
MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân