Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHƯỚC ĐỨC NHẬP THẬT TƯỚNG CỦA CHƯ PHÁP CŨNG CHẲNG CÙNG TẬN, LÀM SAO NHẬP?

PHƯỚC ĐỨC NHẬP THẬT TƯỚNG

CỦA CHƯ PHÁP CŨNG CHẲNG

CÙNG TẬN, LÀM SAO NHẬP?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tuy trong đời quá khứ hết thảy chúng sanh trồng nhân chẳng giống nhau, duyên đời này không giống nhau, chỉ cần giác ngộ là được, có thể chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, miễn trừ hết thảy tranh chấp, tránh khỏi hết thảy tai họa.

Chúng ta coi phần chú thích kế tiếp, nếu không như vậy, thì là pháp giao dịch trong thương trường, đây là nói bạn không có tâm đại từ bi, tại sao bạn đến cửa Phật để bố thí?

Nghe nói trong cửa Phật bố thí một thì sẽ được quả báo hàng vạn, sự trao đổi này tốt lắm, có sự mua bán nào vốn một mà lời hàng vạn?

Bố thí trong cửa Phật là bố thí một được quả báo hàng vạn, hãy mau đến đó bố thí, nếu có ý niệm này thì đó là đổi chác trong thương trường. Mục đích là mua chác, trao đổi, tâm cầu lợi thiết tha, tìm đúng chỗ rồi, vốn một lời hàng vạn, có thể lời to, tâm đó tuyệt đối là sai lầm, chẳng tương ứng.

Sau đó lại nói, lại nữa này Bồ Tát, biết thật tướng của chư pháp, như Niết Bàn chẳng tận, Bồ Tát có trí huệ, hiểu rõ chân tướng của hết thảy pháp trong thế gian và xuất thế gian. Niết Bàn là Phạn ngữ, ý nghĩa là không sanh, không diệt. Không sanh không diệt là thật chứ chẳng giả. Phàm những gì có sanh có diệt đều là giả, chẳng phải thật.

Phước đức nhập thật tướng của chư pháp cũng chẳng cùng tận, làm sao nhập?

Tương ứng với chư pháp thật tướng.

Làm sao mới tương ứng?

Tâm tương ứng, tâm niệm bạn dấy khởi lúc bố thí tương ứng với chư pháp thật tướng.

Hiện tượng tương ứng là gì?

Thanh tịnh không ô nhiễm, thanh tịnh bình đẳng, tuy bố thí nhưng không nhiễm trước bố thí. Bố thí là tướng, phàm những gì có tướng đều là hư vọng.

Do đó bất luận tu bố thí như thế nào, nói thật ra Phật Pháp nói hết thảy pháp đều là bố thí, bố thí bao trùm hết thảy Phật Pháp. Phật dạy người không ngoài ba loại tài thí, pháp thí, và vô úy thí, cho nên những gì chúng ta tu học trong đời sống hằng ngày đều chẳng vượt ra khỏi ba loại này.

Có thể dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành để phục vụ hết thảy chúng sanh, phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân thì đó là bố thí, phải có tâm bố thí, chỉ có phục vụ chứ không mong cầu ích lợi.

Thế nên Phật, Bồ Tát là người có trí huệ làm công tác nghĩa vụ giáo dục, học trò của Đức Phật cũng như vậy, đây là sự giáo học trí huệ, giáo học nghĩa vụ, cho nên được phước chẳng thể nghĩ bàn, như vậy sẽ nhập chư pháp thật tướng. Do đó phước lợi chẳng thể ví dụ, đây là phước báo chân thật, lợi ích chân thật, chẳng có cách gì ví dụ nổi.

Hồi hướng pháp giới, hồi hướng tức là phục vụ, gần đây trong lúc giảng Kinh Hoa Nghiêm vào đoạn nói đến các Quỷ Vương, Thiên Vương Đại Biểu Thập Hồi Hướng.

Thập Trụ, Thập Hạnh nói trong Ðại Kinh thành tựu khả năng trí huệ của chính mình, sau khi trí huệ đức năng thành tựu thì phải phục vụ đại chúng, vì đại chúng phục vụ thì gọi là hồi hướng, hồi tự hướng tha, đem trí huệ đức năng cống hiến cho xã hội, cống hiến cho hết thảy chúng sanh, đó gọi là hồi hướng. 

Pháp Giới là phạm vi, phạm vi này quá lớn, quá lớn. Chẳng phải là một Quốc Gia, một Tinh Cầu, mà là tận hư không, trọn khắp pháp giới, tâm lượng này bao lớn.

Do đó phước đức, lợi ích của nó sẽ vô lượng vô biên, cùng quả vị Chư Phật Như Lai không hai, không khác. Ðoạn này nói phước bạn được khi tạo Tượng Phật, tạo hình tượng Bồ Tát, tạo tượng Chuyển Luân Thánh Vương.

***