Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❃ PHẬT PHÁP CHÚ TRỌNG TÂM XUẤT GIA, CHẲNG CHÚ TRỌNG THÂN XUẤT GIA

❃ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TÂM XUẤT GIA

❃ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TÂM XUẤT GIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ VẼ HÌNH BỒ TÁT ĐỀU LÀ TẠI GIA

❃ VẼ HÌNH BỒ TÁT ĐỀU LÀ TẠI GIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ÔNG KHÔNG UỔNG LÀ NGƯỜI XUẤT GIA

❃ ÔNG KHÔNG UỔNG LÀ NGƯỜI XUẤT GIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHUYÊN NÊN TẠI GIA HOẰNG PHÁP, GIÚP MỘT NGƯỜI VÃNG SANH LÀ GIÚP MỘT NGƯỜI THÀNH PHẬT

❃ ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHUYÊN NÊN TẠI GIA HOẰNG PHÁP, GIÚP MỘT NGƯỜI VÃNG SANH LÀ GIÚP MỘT NGƯỜI THÀNH PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa