Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 4
NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 18
HỎI ĐÁP VỀ PHÁ THAI VÀ VONG LINH THAI NHI

HỎI ĐÁP VỀ PHÁ THAI VÀ VONG LINH THAI NHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

BÀI VĂN KHUYÊN BẢO SĨ TỬ KIÊNG DÂM

BÀI VĂN KHUYÊN BẢO SĨ TỬ KIÊNG DÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang