Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC BAO NHIÊU, LÀ DO CHÍNH MÌNH CÓ MẤY PHẦN TÂM THÀNH KÍNH

QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

BAO NHIÊU, LÀ DO CHÍNH MÌNH

CÓ MẤY PHẦN TÂM THÀNH KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Mười phương Đại Sĩ hoan hỷ tín thọ dã. Những người đến học này, có thể nói họ dùng vạn phần tâm thành kính, họ nghe pháp đạt được là vạn phần công đức lợi ích.

Ngày nay chúng ta ở đây học tập, nghe được rất có giới hạn, vấn đề ở đâu?

Vấn đề do chúng ta chưa đủ thành kính.

Nếu ngày nay chúng ta có vạn phần tâm thành kính, đến đây nghe một bài giảng liền được thành Phật, Quý Vị tin chăng?

Quý Vị nói tôi không tin. Chúng tôi có thể đưa ra một ví dụ, thật có người như vậy. Lục Tổ Huệ Năng thời Nhà Đường, chỉ nghe giảng hai tiếng đồng hồ thì Ngài đã thành Phật. Ngài không biết chữ, tuy học Phật nhưng chưa từng nghe qua bài giảng nào, chưa từng đến giảng đường, chưa một lần đến Thiền Đường, chưa một lần đến niệm Phật đường.

Chỗ nào Ngài cũng chưa đi qua. Chỉ ở trong phòng Phương Trượng của Ngũ Tổ, nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng đại ý Kinh Kim Cang, nhất định không có Kinh bổn.

Giảng đến câu: Ung vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, Ngài liền thành Phật. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay, giải đáp được thắc mắc này của chúng ta.

Đại Sư nói: Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích, trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích.

Tôi liền nói ở sau thêm vào vạn phần thành kính họ được vạn phần lợi ích. Ngài Huệ Năng là vạn phần thành kính khi nghe Tổ Hoằng Nhẫn giảng Kinh. Tôi tin không quá hai tiếng đồng hồ, Ngài đã Đại Triệt Đại Ngộ, minh tâm kiến tánh.

Cảnh giới Ngài chứng được, với Đức Thế Tôn Đại Triệt Đại Ngộ dưới cội Bồ Đề khi sao mai vừa mọc là cùng một cảnh giới. Quý Vị có thể đạt được bao nhiêu, là do chính mình có mấy phần tâm thành kính. Không có tâm thành kính, Quý Vị sẽ không đạt được gì cả.

Những gì ta học được chỉ là thường thức bên ngoài, là Phật Học thường thức. Còn nghĩa lý chân thật trong Phật Pháp Quý Vị không đạt được. Đạo lý là ở đây, không thể không thấu suốt.

Nếu không có tâm chân thành cung kính, Phật Bồ Tát đến dạy Quý Vị cũng vô dụng. Có tâm chân thành cung kính, không cần Phật Bồ Tát, chỉ cần cầm cuốn sách xem từ đầu đến đến cuối một lần, có thể xem đến một nửa, chưa xem xong thì Quý Vị đã thành Phật rồi. Những gì tôi nói với mọi người, mỗi câu đều là thật.

Thành Phật có khó chăng?

Không khó, chỉ trong một niệm, chuyển mê thành ngộ liền thành Phật, nhưng chuyển như thế nào?

Trước tiên là phải buông bỏ.

Trong Kinh Đại Thừa Đức Phật thường nói: Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Nói cách khác lục căn ở nơi cảnh giới lục trần mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị.

Lục căn đối với cảnh giới lục trần không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước chính là Phật. Quý Vị thông suốt tất cả, đã trở về với tự tánh, chỉ trong một niệm.

***