Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❃ PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

❃ TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

❃ TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ TÂM BỒ ĐỀ CHÍNH LÀ HẾT THẢY PHẬT PHÁP

❃ TÂM BỒ ĐỀ CHÍNH LÀ HẾT THẢY PHẬT PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

❃ TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TU TẤT CẢ THIỆN MÀ KHÔNG CÓ TÂM BỒ ĐỀ

❃ TU TẤT CẢ THIỆN MÀ KHÔNG CÓ TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

❃ KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2
❃ ĐÂY LÀ NÓI RÕ VIỆC SÁM HỐI TỘI LỖI VÃNG SANH

❃ ĐÂY LÀ NÓI RÕ VIỆC SÁM HỐI TỘI LỖI VÃNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không