Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

ĐÓ LÀ THỂ CỦA TÂM BỒ ĐỀ

ĐÓ LÀ THỂ CỦA TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ ĐỀ TÂM CỦA CHÚNG TA CÓ PHÁT RA HAY CHƯA?

BỒ ĐỀ TÂM CỦA CHÚNG TA CÓ PHÁT RA HAY CHƯA?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ NÀO GỌI LÀ BỒ ĐỀ TÂM?

THẾ NÀO GỌI LÀ BỒ ĐỀ TÂM?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG LÌA TÂM BỒ ĐỀ

KHÔNG LÌA TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

CÁI GÌ GỌI LÀ TÂM BỒ ĐỀ?

CÁI GÌ GỌI LÀ TÂM BỒ ĐỀ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, CHÍNH LÀ NGƯỜI THƯỢNG THIỆN

NGƯỜI PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, CHÍNH LÀ NGƯỜI THƯỢNG THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT VÌ SANH TỬ, PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

THẬT VÌ SANH TỬ, PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không