Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

QUÝ VỊ TRÌ GIỚI RẤT GIỎI, CHẲNG THẤY LỖI NGƯỜI KHÁC, QUÝ VỊ LIỀN ĐẮC ĐỊNH

QUÝ VỊ TRÌ GIỚI RẤT GIỎI,

 CHẲNG THẤY LỖI NGƯỜI KHÁC, 

QUÝ VỊ LIỀN ĐẮC ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

 

Công đức giai tổn giảm

Thường sanh ưu hối tâm

Tăng trưởng chư phiền não

Thị nhạo thùy miên quá

Công đức đều tổn giảm

Thường sanh lòng buồn hối

Các phiền não tăng trưởng

Là lỗi thích ngủ nghỉ.

Đây cũng là lỗi lầm do ham ngủ. Công đức khác với phước đức, quý vị phải nhớ cho rõ ràng, rành rẽ. Công là công phu, một phần công phu đạt một phần thâu hoạch, điều ấy gọi là đức ví như trì giới hữu công, thiền định là đức.

Tu định hữu công, khai trí huệ là đức. Nếu quý vị trì giới chẳng đắc định thì giới là phước đức, chẳng phải là công đức, bởi lẽ rốt ráo chẳng có đức. Trì giới phải đắc định. Có nhiều người trì giới rất giỏi, giới luật rất tinh nghiêm, nhưng chẳng đắc định.

Vì sao chẳng thể đắc định?

Tâm kẻ ấy tán loạn, tự mình trì giới giỏi hơn người khác, trông thấy người khác liền cảm thấy đáng nên kiêu ngạo, kiêu ngạo như thế sẽ chẳng đắc định, vì lầm lẫn rồi.

Bởi vậy, trong Kinh này, câu đầu tiên Phật dạy chúng ta là chẳng cầu lỗi người khác, chẳng nêu tội người khác rất có đạo lý đó nghe.

Lục Tổ từng nói: Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Quý vị trì giới rất giỏi, chẳng thấy lỗi người khác, quý vị bèn đắc định, tâm thanh tịnh hiện tiền.

Tự mình giới luật rất tinh nghiêm, thấy người này chẳng trì giới, thấy người khác phá giới, kẻ nọ phạm tội, là xong rồi, làm sao quý vị đắc định cơ chứ?

Dù trì giới rất giỏi, vẫn chỉ là một chút si phước trong lục đạo đó thôi, làm sao gọi là công đức cho được?

Chẳng có công đức gì. Người tham ngủ chẳng thể thành tựu công đức đâu à. Thường sanh lòng buồn hối, tăng trưởng các phiền não.

***