Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

SAU KHI HIỂU RÕ CHÚNG TA PHẢI BIẾT NÊN LÀM NGƯỜI TỐT, PHẢI BIẾT TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

SAU KHI HIỂU RÕ CHÚNG TA

PHẢI BIẾT NÊN LÀM NGƯỜI TỐT,

PHẢI BIẾT TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Vì thế, cổ nhân nói tâm an lý đắc, vì sao tâm an?

Do đã hiểu rõ đạo lý, chẳng còn dấy lên vọng tưởng nữa. Lý đã hiểu rõ, tâm bèn an, tâm đã an bèn hiểu rõ đạo lý, chúng là nhân và quả lẫn nhau. Sau khi hiểu rõ, chúng ta biết phải nên làm người tốt, phải tiêu trừ nghiệp chướng.

Tiêu trừ nghiệp chướng là trong nghịch cảnh, trong lúc khổ nạn, phải nên chịu đựng, chẳng oán trời, không trách người, chính mình đã tạo thì chính mình phải gánh chịu, bình an vượt qua, nghiệp tiêu tan.

Suốt một đời này, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác chẳng còn tạo tội nghiệp nữa, nghiêm túc nỗ lực đoạn ác, tu thiện. Căn bản của thiện hạnh là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính Sư trưởng.

Trước kia có Sư trưởng, hiện tại chẳng còn nữa. Trước kia, quan hệ thầy trò vô cùng mật thiết, nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ một ngày là thầy, suốt đời là cha, có mối quan hệ tốt đẹp như vậy, cho nên thầy trò như cha con, quan hệ giữa thầy và trò chẳng kém quan hệ cha con.

Hiện thời chẳng còn nữa, thầy bây giờ đã biến thành con buôn, mua bán kiến thức, mỗi giờ lên lớp phải trả bao nhiêu tiền học phí, đó là mua bán mất rồi.

***