Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO - TẬP MỘT

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO - TẬP MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO - TẬP HAI

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không