Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❃ SUỐT MỘT ĐỜI TỪ TRONG NỘI TÂM TÔN KÍNH THẦY GIÁO

❃ LÃO TỔ TIÊN CHÚNG TA CÓ TRÍ HUỆ CAO ĐỘ

❃ LÃO TỔ TIÊN CHÚNG TA CÓ TRÍ HUỆ CAO ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ CHẲNG CÓ THÀNH KÍNH BÈN CHẲNG CÓ THÀNH TỰU

❃ CHẲNG CÓ THÀNH KÍNH BÈN CHẲNG CÓ THÀNH TỰU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TẤT CẢ ĐỀU Ở NƠI HAI CHỮ THÀNH KÍNH

❃ TẤT CẢ ĐỀU Ở NƠI HAI CHỮ THÀNH KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không