Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ SUỐT MỘT ĐỜI TỪ TRONG NỘI TÂM TÔN KÍNH THẦY GIÁO

❀ LỜI CỦA LÝ LÃO SƯ NÓI THẬT KHÔNG SAI

❀ LỜI CỦA LÝ LÃO SƯ NÓI THẬT KHÔNG SAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ THÀNH KÍNH CHÍNH LÀ VÀO CỬA ĐẠO

❀ THÀNH KÍNH CHÍNH LÀ VÀO CỬA ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ VẤN ĐỀ Ở CHỖ   KHÔNG CÓ TÂM THÀNH KÍNH

❀ VẤN ĐỀ Ở CHỖ KHÔNG CÓ TÂM THÀNH KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không