Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

SUỐT MỘT ĐỜI TỪ TRONG NỘI TÂM TÔN KÍNH THẦY GIÁO

LỜI CỦA LÝ LÃO SƯ NÓI THẬT KHÔNG SAI

LỜI CỦA LÝ LÃO SƯ NÓI THẬT KHÔNG SAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SUỐT MỘT ĐỜI TỪ TRONG NỘI TÂM TÔN KÍNH THẦY GIÁO

SUỐT MỘT ĐỜI TỪ TRONG NỘI TÂM TÔN KÍNH THẦY GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÀNH KÍNH CHÍNH LÀ VÀO CỬA ĐẠO

THÀNH KÍNH CHÍNH LÀ VÀO CỬA ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẤN ĐỀ Ở CHỖ KHÔNG CÓ TÂM THÀNH KÍNH

VẤN ĐỀ Ở CHỖ KHÔNG CÓ TÂM THÀNH KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không