Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ SUỐT MỘT ĐỜI TỪ TRONG NỘI TÂM TÔN KÍNH THẦY GIÁO

SUỐT MỘT ĐỜI TỪ TRONG

NỘI TÂM TÔN KÍNH THẦY GIÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Ấn tượng của tôi rất sâu sắc, hình như năm sáu tuổi là đi học, trường học tư thục, tôi ở nhà người thân, ở từ đường của một người cô, từ đường đó bây giờ không còn nữa, khi tôi trở về thăm thì không còn nữa, chỉ là khoảng đất trống.

Ngày đầu tiên vào lớp học, phụ thân dẫn tôi đi, có mang theo một chút lễ vật tặng cho Thầy Giáo.

Trong lớp học có hơn ba mươi người, học sinh không nhiều, có hơn ba mươi người, đã đứng hết trong lễ đường, lễ đường là đại điện tế Tổ Tiên, trong đó có cúng một bài vị, Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Phu Tử Thần Vị, các bạn học đứng hai bên.

Thầy Giáo đứng ở phía trên, học sinh mới đến, trước tiên lạy thần vị của Khổng Tử, không có tượng Khổng Tử, lễ thần vị của Khổng Tử tam quỳ chín khấu đầu, đại lễ của thời Nhà Thanh.

Sau khi lạy Khổng Tử xong, cha tôi mời Thầy Giáo ngồi lên ghế, ngồi ở trước bài vị của Khổng Tử, cha tôi dẫn tôi, lễ Thầy Giáo tam quỳ chín khấu đầu, và dâng lên lễ vật.

Biểu diễn như vậy đó, suốt cuộc đời này chúng tôi không thể quên được, suốt đời đối với người làm công tác giáo dục, tâm tôn trọng đó tự nhiên sanh khởi. Cho nên một tiết học, sự giáo dục này có quan trọng không, mỗi học trò vào lớp.

Sau này mỗi khi có học sinh mới đến, chúng tôi được coi như học sinh cũ đứng qua một bên nhìn, mỗi lần học sinh mới đến, lễ tiết này chúng tôi lại được coi một lần, cho nên rất quen thuộc.

Suốt cuộc đời từ trong nội tâm tôn kính Thầy Giáo, đối với đạo học quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác.

***