Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TÂM BỒ ĐỀ CHÍNH LÀ HẾT THẢY PHẬT PHÁP

0