Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TÂM BỒ ĐỀ VỪA PHÁT RA, THÌ TOÀN BỘ PHIỀN NÃO SẼ KHÔNG KHỞI LÊN NỔI

0