Trong quaù khöù quan ñieåm giaù trò laø hieáu, ñeã, trung, tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa

tonsutrongdao.edu.vn

TẤM GƯƠNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ ĐẠO ĐỨC