Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TÂM NIỆM NÀY CHÍNH LÀ TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ

0