Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ TÂM THÀNH KÍNH LÀ GÌ? HIẾU THUẬN CHA MẸ, TÔN KÍNH SƯ TRƯỞNG, TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

TÂM THÀNH KÍNH LÀ GÌ?

HIẾU THUẬN CHA MẸ, TÔN KÍNH

SƯ TRƯỞNG, TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Nhưng tập khí vô minh không dễ dàng đoạn được, bắt buộc phải ở trong Cõi Thật Báo trú ba A tăng kỳ kiếp, tự nhiên mà trở về với Thường Tịch Quang. Đây là bản chất của Phật Giáo.

Quý Vị nói nó là gì?

Phật Thích Ca Mâu Ni là tự tánh biến hiện ra. Thân thể chúng ta đây cũng là tự tánh biến hiện ra.

Cách nhìn của chúng ta đối với Phật như thế nào?

Phật A Di Đà là tự tánh Di Đà. Thế Giới Cực Lạc là duy tâm Tịnh Độ, là tâm tánh bản thân chúng ta biến hiện ra, là một thể với chúng ta, mối liên hệ này mật thiết biết bao. Khắp Pháp Giới Hư Không Giới và bản thân mình là một thể.

Ta người không hai, chúng sanh và Phật không hai, chúng sanh và Phật không khác. Ngài là giác ngộ rồi, chúng ta đây là mê hoặc. Hiện tại mới ở trong Kinh Điển có được những tin tức này. Có được những tin tức này rồi gọi là giải ngộ. Hiểu rõ rồi mới biết có sự việc như vậy, nhưng nếu Quý Vị không chứng đắc, tuy đã hiểu rõ rồi Quý Vị không dùng được.

Quý Vị vẫn còn làm việc sanh tử luân hồi trong Lục Đạo, vậy là sai rồi, đã sai rồi phải làm sai tiếp nữa. Vậy là càng sai hơn nữa. Như thế nào mới từ trong Lục Đạo luân hồi siêu việt được, tôi không làm những việc buồn cười này nữa. Trong tất cả những Pháp Môn, Pháp Môn duy nhất có thể giúp chúng ta chính là Tịnh Tông.

Tịnh Tông, điều tốt của Tịnh Tông là gì?

Chúng ta đổi một nơi để tu hành, trong Lục Đạo này rất khó, hoàn cảnh không tốt, đổi một nơi khác, Lục Đạo ví dụ như tự tu, sinh đến Thế Giới Cực Lạc giống như đi học, đó là một trường học. Cho nên chúng ta nhất định phải coi Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thành một trường học, thật vậy là trường học.

Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta Thế Giới Cực Lạc. Quyển này là nói tường tận nhất. Chưa nghe nói Thế Giới Cực Lạc có Chính Phủ, chưa nghe nói Thế Giới Cực Lạc có Quốc Vương, có Thượng Đế, không có. Không nghe nói đến Thế Giới Cực Lạc có sĩ nông công thương, đều không có.

Thiên ngôn vạn ngữ đều nói với chúng ta rằng Thế Giới Cực Lạc chỉ có hai hạng người: Một là Thầy Giáo, hai là học sinh. Thầy Giáo là Phật A Di Đà, học sinh là Chư Bồ Tát, trong số học trò có cao cấp, trung cấp, thấp cấp. Cao cấp là Bồ Tát, trung cấp là Thanh Văn Duyên Giác, thấp cấp là Nhân Thiên.

Cõi Phàm Thánh Đồng Cư là thấp cấp, giống như tiểu học. Cõi Phương Tiện Hữu Dư là trung học, Cõi Thật Báo Trang Nghiêm là Đại Học, là trường học. Vãng Sanh đến Cõi Thật Báo là sinh viên Đại Học, là vượt cấp mà vào. Vãng Sanh vào Cõi Phương Tiện Hữu Dư là Trung Học. Chúng ta không có năng lực đó, thật là không dễ dàng.

Nhưng chúng ta lên tiểu học đó là nhất định đáng tin, không có vấn đề gì. Ba Cõi này, Cõi Thường Tịch Quang, Quý Vị đến bên đó để khẳng định khế nhập Thường Tịch Quang. Cho nên đi đến bên đó thọ mạng là vô lượng của hữu lượng. Lúc tốt nghiệp là vô lượng của vô lượng.

Thật là Vô Lượng Thọ nó không phải là giả, không dối người, là từ hữu lượng đạt đến vô lượng, nhưng phải tu như thế nào?

Ấn Quang Đại Sư nói rất hay: Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích.

Ngày nay ai có tâm thành kính?

Tâm thành kính là gì?

Hiếu thuận Cha Mẹ, tôn kính Sư Trưởng, Tôn Sư Trọng Đạo. Tâm này hiện tại không còn nữa. Người hiện tại không hiếu thuận Cha Mẹ, người hiện tại không tôn trọng Thầy Giáo. Vậy nếu Quý Vị nghe Kinh, nghe trên một trăm năm Quý Vị cũng không thể nhập môn, cho nên then chốt là ở đây, đây thực sự là điểm khó.

***