Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN

* THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN - KINH VĂN

* THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN - KINH VĂN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Cư Sĩ Vô Tri

* THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN

* THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Cư Sĩ Vô Tri

Số bài: 81