Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ THÀNH KÍNH CHÍNH LÀ VÀO CỬA ĐẠO

THÀNH KÍNH CHÍNH LÀ

VÀO CỬA ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Lời mà Phật nói với chúng ta, không có câu nào là vọng ngữ, không có một chữ nào là lừa gạt chúng sanh.

Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: Như Lai, thị chân ngữ giả, thực ngữ giả, như ngữ giả, bất cuống ngữ giả, bất dị ngữ giả, nói rõ ràng như vậy. Chúng ta người làm học trò, điều kiện quan trọng nhất chính là phải thành kính đối với thầy.

Đại Sư Ấn Quang nói rất hayThành kính chính là cửa vào đạo. Điều này không những trong Phật Pháp mà Thánh Nhân thế gian, Nho Gia, Đạo Gia dạy người, cũng đều là từ thành kính nhập môn. Chúng ta thử xem Tôn Giáo phương Tây, không có cái nào là ngoại lệ.

Không thành kính thì bạn không thể học được gì cả, điều bạn có thể học được chỉ là thế trí biện thông, Nho Gia gọi là ký vấn chi học.

Bạn nghe được rất nhiều, nhưng bạn chỉ có thể nhớ được một phần, đó là đạo thính đồ thuyết, giải quyết không nổi vấn đề. Không phải từ trong tâm tánh của bạn lưu xuất ra, những điều bạn nói là của người khác.

Phật Thích Ca Mâu Ni, Khổng Lão Phu Tử đáng được chúng ta tôn kính. Các Ngài không phải thuật lại của người khác mà là từ trong tự tánh lưu xuất ra.

Hơn nữa, nói cho chúng ta biết, tuy chúng sanh trong Hư Không Pháp Giới là vô lượng vô biên, nhưng chân Ttâm bản tánh chỉ là một, nhất định không có hai. Cho nên Sanh Phật bất nhị, chúng sanh và Phật không hai, tánh tướng không hai, lý sự không hai, điều này trong Kinh Phật nói quá nhiều rồi.

***