Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* THÁNH NHÂN DẠY NGƯỜI THẬT SỰ LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

* TU HỌC PHÁP MÔN KHÁC KHÔNG CÓ DỄ DÀNG NHƯ VẬY

* TU HỌC PHÁP MÔN KHÁC KHÔNG CÓ DỄ DÀNG NHƯ VẬY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* HỢP TÌNH, HỢP PHÁP, HỢP LÝ ĐÓ LÀ GIỚI HỌC

* HỢP TÌNH, HỢP PHÁP, HỢP LÝ ĐÓ LÀ GIỚI HỌC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không