Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

THÁNH NHÂN DẠY NGƯỜI THẬT SỰ LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN TU ĐỨC - TÍCH PHƯỚC CẢI TẠO VẬN MỆNH

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN TU ĐỨC - TÍCH PHƯỚC CẢI TẠO VẬN MỆNH

Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 6
ĐỆ TỬ QUY

ĐỆ TỬ QUY

Tác giả: Lý Dục Tú
Việt dịch: Tống Như Cương

Số bài: 8
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN HỘI BIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Cư Sĩ Vô Tri

Số bài: 2
CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN

CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 10
THỌ KHANG BẢO GIÁM

THỌ KHANG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 28
CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI

CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI

Giảng giải: Tiến Sĩ Chung Mao Sâm
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 4
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÀNG PHỤC DÂM DỤC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÀNG PHỤC DÂM DỤC

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 143
AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 113
AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 393
AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ

AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 5