Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

THÁNH NHÂN DẠY NGƯỜI THẬT SỰ LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

* TU HỌC PHÁP MÔN KHÁC KHÔNG CÓ DỄ DÀNG NHƯ VẬY

* TU HỌC PHÁP MÔN KHÁC KHÔNG CÓ DỄ DÀNG NHƯ VẬY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* HỢP TÌNH, HỢP PHÁP, HỢP LÝ ĐÓ LÀ GIỚI HỌC

* HỢP TÌNH, HỢP PHÁP, HỢP LÝ ĐÓ LÀ GIỚI HỌC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không