Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

THÁNH NHÂN DẠY NGƯỜI THẬT SỰ LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ PHÁP MÔN TÂM ĐỊA

PHẬT PHÁP LÀ PHÁP MÔN TÂM ĐỊA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÀNH PHẬT ĐẠO TRONG MỘT ĐỜI THÌ CHỈ CÓ PHÁP MÔN NÀY

THÀNH PHẬT ĐẠO TRONG MỘT ĐỜI THÌ CHỈ CÓ PHÁP MÔN NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN BẤT NHỊ LÀ QUÝ VỊ THẤY PHÁP THÂN

PHÁP MÔN BẤT NHỊ LÀ QUÝ VỊ THẤY PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN NÀY THẬT SỰ KHÓ TIN, KHÓ TIN NHƯNG DỄ HÀNH

PHÁP MÔN NÀY THẬT SỰ KHÓ TIN, KHÓ TIN NHƯNG DỄ HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN NÀY KHÓ TIN, DỄ HÀNH

PHÁP MÔN NÀY KHÓ TIN, DỄ HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHĨA TỨC LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

NGHĨA TỨC LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN NÀY CÓ PHẬT CÓ CHÚNG SANH

PHÁP MÔN NÀY CÓ PHẬT CÓ CHÚNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không