Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❋ THÁNH NHÂN DẠY NGƯỜI THẬT SỰ LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

❋ MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

❋ MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ PHẬT PHÁP LÀ PHÁP MÔN TÂM ĐỊA

❋ PHẬT PHÁP LÀ PHÁP MÔN TÂM ĐỊA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

❋ THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ PHÁP MÔN BẤT NHỊ LÀ QUÝ VỊ THẤY PHÁP THÂN

❋ PHÁP MÔN BẤT NHỊ LÀ QUÝ VỊ THẤY PHÁP THÂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ PHÁP MÔN NÀY KHÓ TIN, DỄ HÀNH

❋ PHÁP MÔN NÀY KHÓ TIN, DỄ HÀNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ ĐÂY LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

❋ ĐÂY LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không