Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* THÁNH NHÂN DẠY NGƯỜI THẬT SỰ LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

THÁNH NHÂN DẠY NGƯỜI THẬT SỰ

LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Phật Pháp là Giáo Dục từ đời sống thường ngày từng li từng tí, cho đến khi bạn triệt để hiểu rõ chân tướng Hư Không Pháp Giới. Đó là một nền giáo dục viên mãn, chúng ta cần phải lý giải.

Gặp được Phật Pháp là may mắn lớn. Có rất nhiều chính trị gia sinh ra hoài nghi đối với Tôn Giáo, đây là vì họ nhận thức không đủ.

Tại sao Trung Quốc thời Cổ Đại, trải qua mấy ngàn năm nay thay đổi Triều Đại, mà mỗi một Đế Vương đều tôn sùng Phật Giáo?

Nguyên nhân là họ hiểu rõ, họ nhận thức được. Bản thân Phật Bồ Tát cho đến tất cả chúng sanh mà các Ngài giáo hóa, đối với Quốc Gia mà nói thì trong Kinh Phạm Võng có hai điều chúng ta cần biết.

Điều thứ nhất:

Không làm giặc Quốc Gia. Đây là điều mà Phật Pháp dứt khoát không cho phép, điều này Quốc Gia hoan nghênh, có lợi ích lớn đối với Quốc Gia.

Điều thứ hai:

Bất báng quốc chủ. Tuy người lãnh đạo Quốc Gia có lỗi lầm nhưng không được phép phỉ báng.

Tại sao vậy?

Vì họ là trung tâm mà người cả nước tin cậy. Nếu như phỉ báng đối với người lãnh đạo Quốc Gia, khiến cho người cả nước nghi ngờ, thì Quốc Gia này sẽ nguy hiểm ngay, cho nên có thể khuyên can, không nên phỉ báng. Chúng tôi nghĩ, đây là điều mà bất kỳ người lãnh đạo một dân tộc Quốc Gia nào trên toàn thế giới cũng hoan nghênh.

Nho Gia dạy người, ví dụ thế gian muốn báo thù, cái thù giết cha không đội trời chung, cái thù lớn này nhất định phải báo, nhưng nếu kẻ thù này hiện nay là quan chức chính phủ thì bạn không thể báo.

Tại sao vậy?

Họ vì nhân dân phục vụ. Nếu như bạn giết họ đi, báo được thù rồi, họ phục vụ rất tốt, làm rất tốt, bạn khiến biết bao nhiêu bá tánh mất phước thì tội này của bạn nặng rồi.

Đến khi nào mới báo thù vậy?

Đợi khi họ về hưu rồi hãy báo thì rất có đạo lý. Họ chưa về hưu, việc họ làm hiện nay là đang hiến thân vì nhân dân, vì xã hội, vì sự việc công ích thì bạn không thể báo, thù giết cha cũng không được phép báo. Chúng ta thử nghĩ, Thánh Nhân dạy người thật sự là hợp tình, hợp lý, hợp pháp.

***