Trong quaù khöù quan ñieåm giaù trò laø hieáu, ñeã, trung, tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa

tonsutrongdao.edu.vn

THÁNH NHÂN DẠY NGƯỜI THẬT SỰ LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

HỢP TÌNH, HỢP PHÁP, HỢP LÝ ĐÓ LÀ GIỚI HỌC

HỢP TÌNH, HỢP PHÁP, HỢP LÝ ĐÓ LÀ GIỚI HỌC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không