Trong quaù khöù quan ñieåm giaù trò laø hieáu, ñeã, trung, tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa

tonsutrongdao.edu.vn

THÁNH NHÂN DẠY NGƯỜI THẬT SỰ LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

THẦN YÊU THƯƠNG THẾ NHÂN

THẦN YÊU THƯƠNG THẾ NHÂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGHĨA TỨC LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

NGHĨA TỨC LÀ HỢP TÌNH, HỢP LÝ, HỢP PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

A TU LA CHỈ TU PHƯỚC MÀ CHẲNG TU ĐỨC!

A TU LA CHỈ TU PHƯỚC MÀ CHẲNG TU ĐỨC!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHẢI GIÁO HOÁ CHÚNG SANH, PHẢI GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH

PHẢI GIÁO HOÁ CHÚNG SANH, PHẢI GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không