Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ THẦY DẠY HỌC TRÒ KHÔNG GIỐNG NHAU, NGUYÊN NHÂN LÀ NHƯ VẬY

THẦY DẠY HỌC TRÒ KHÔNG GIỐNG

NHAU, NGUYÊN NHÂN LÀ NHƯ VẬY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Từ xưa đến nay thế hay xuất thế gian, khi thầy dạy học trò. Lòng yêu thương của thầy đối với học trò là bình đẳng nhưng thầy dạy học đối với học sinh thì không bình đẳng.

Yêu thương bình đẳng, vì sao dạy học không bình đẳng?

Căn tánh của học sinh không đồng. Căn tánh sâu dày thì năng lực tiếp thu mạnh nên dạy họ nhiều. Căn tánh hạ liệt, năng lực tiếp thu kém nên dạy họ ít lại, dạy nhiều họ tiếp thu không kịp.

Thầy dạy học trò không giống nhau nguyên nhân là như vậy. Thầy không có tâm phân biệt, không có thương học sinh nào hơn, không có, hoàn toàn bình đẳng. Trong các học sinh, người nào có thành tựu, người nào không thể thành tựu, trong lòng thầy đều biết hết.

Tâm bình đẳng là gì?

Phàm thị nhân, giai tu ái. Lòng yêu thương không thể có sai biệt. Ngày nay không những giáo lý Phật Pháp thâm áo, mà pháp thế gian cũng không dễ hiểu. Đạo lý của pháp thế gian cũng rất thâm sâu.

Trung Quốc hai ngàn năm nay, từ thời nhà Hán đến nay ai cũng tôn kính Khổng Mạnh, gọi Khổng Mạnh là Thánh Nhân. Khổng Tử là Đại Thánh, Mạnh Tử là á Thánh.

Ví như Khổng Tử là Quán Quân, Mạnh Tử là Á Quân. Đây là đứng thứ nhất và đứng thứ nhì. Trong xã hội này, nam nữ già trẻ, các nghành các nghề không có ai không tôn trọng, không ai không học tập theo.

***