Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC SAO ĐẸP ĐẾN NHƯ VẬY?

THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

SAO ĐẸP ĐẾN NHƯ VẬY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Thế Giới Tây Phương Cực Lạc vì sao đẹp đến như vậy?

Đất ở đó là bằng Lưu Ly, Lưu Ly chính là Ngọc Tỉ Thúy mà chúng ta thường nói, là ngọc màu xanh, trong suốt, mát mẻ, từ bề mặt cho đến trong lòng. Trên Thế Giới đó không hề có tai nạn.

Nguyên nhân do đâu?

Do tâm thanh tịnh biến thành. Như vậy bạn mới hiểu được, thế giới mười phương không giống nhau.

Vì sao không giống nhau?

Do sự tu dưỡng của chúng sanh cư ngụ trên địa cầu đó khác nhau. Cõi nước của Chư Phật Bồ Tát, pháp thân Đại Sĩ là pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân là do giới định huệ biến hiện ra vậy. Thế giới này của chúng ta là do tham sân si biến hiện ra.

Nếu như bản thân chúng ta không có tham sân si thì ở trên thế giới này có bị tai nạn hay không?

Không bị nạn. Mấy hôm trước, ông chủ thuế quan của Đài Loan đến Singapore thăm tôi, kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Ông nói hai năm trước chỗ của họ có nạn lửa, những căn nhà gần đó đều bị cháy tiêu hết, nhưng kho của họ để Kinh Sách thì không bị cháy.

Vô cùng kỳ lạ, không thể nghĩ bàn. Bốn phía xung quanh đều cháy sạch, chỉ có cái kho này của ông là không cháy. Ở trong kho này là in Kinh Phật. Rất nhiều người tu hành cảm ứng không thể nghĩ bàn.

Chư Phật Bồ Tát từ bi vô kể, chúng ta có một chút xíu thiện tâm, thực sự có một mảy may ý nghĩ muốn quay đầu thì Chư Phật Bồ Tát đều hết lòng hết sức giúp đỡ chúng ta, tiêu trừ tai nạn giúp chúng ta. Đây là sự thật, không hề giả dối.

***