Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

THIÊN TAI NHÂN HỌA DO ĐÂU MÀ CÓ?

THIÊN TAI NHÂN HỌA

DO ĐÂU MÀ CÓ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Trong Kinh đại thừa, Thích Ca Mâu Ni Phật thường nói: Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Hết thảy pháp đều từ tâm tưởng sanh, hằng ngày nghĩ làm Phật, đương nhiên sẽ làm Phật.

Hiện tại vì sao bệnh truyền nhiễm Sars dữ dội đến thế?

Vì sao nó lây lan rộng dường ấy?

Chẳng có gì khác ngoài chuyện quý vị hằng ngày nghĩ đến Sars, Sars bèn xảy đến, chuyện là như vậy đó. Quý vị không nghĩ đến nó, dần dần nó không còn nữa.

Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, sao quý vị không nghĩ đến điều tốt, chẳng nghĩ đến điều lành?

Sáng sớm hôm nay, bên Mỹ gọi điện thoại cho tôi, không ít người thấy tôi trước đây trên Ti vi có mấy lần giảng về bệnh Sars, nay họ biên tập lại, phát lên đài truyền hình vệ tinh.

Tôi đặc biệt bảo mọi người: Chúng ta phải tin tưởng lời Phật, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, hết thảy pháp từ tâm tưởng mà sanh, chẳng cần phải quan tâm đến nó, chẳng cần phải nghĩ đến nó.

Mà nghĩ đến điều gì?

Chân thành, thanh tịnh. Chân thành thanh tịnh nhất định sẽ chẳng bị nhiễm hết thảy virus, chẳng bị lây nhiễm.

Trong tâm, trong tư tưởng quý vị chẳng có độc, làm sao bị nhiễm độc cho được?

Chẳng tương ứng mà. Bình đẳng từ bi hóa giải virus, hóa giải được chất độc của vi khuẩn Sars, có thể hóa giải hết. Hai câu này hết sức trọng yếu. Chỉ cần chúng ta thực sự tu hành chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, ôn dịch bị hóa giải rất nhanh, không còn nữa.

Thiên tai nhân họa do đâu mà có?

Từ vọng tưởng khởi, từ tham sân si khởi, đó mới là cội gốc.

***