Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ THỈNH PHẬT TRỤ THẾ LÀ QUAN TRỌNG, NHƯNG LÀM SAO ĐỂ THỈNH ĐƯỢC PHẬT? PHẢI THẬT LÀM THẬT HỌC

THỈNH PHẬT TRỤ THẾ LÀ

QUAN TRỌNG, NHƯNG LÀM SAO

ĐỂ THỈNH ĐƯỢC PHẬT?

PHẢI THẬT LÀM THẬT HỌC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Hiện tại khó là khó chính ngay ở chỗ này, người chân thật dạy không có.

Vì sao vậy?

Không có học trò. Người chân thật muốn học cũng rất khó, không tìm được Lão Sư. Cho dù có Lão Sư tốt, nhưng phiền não, nghiệp chướng, tập khí quá nặng, họ không làm được, làm không được, tín tâm liền mất đi rồi.

Chúng ta chính mình tín tâm mất tiêu rồi, thì người bên ngoài theo học với chúng ta, làm sao có thể xây dựng lòng tin?

Cho nên ngày nay chúng ta gặp phải chướng nạn. Chướng là chướng ngại, nạn là khốn khó. Có thể nghĩ mà biết, thật không dễ dàng, không hề biết chân thật biểu pháp chính là làm, phải làm được. Đệ tử của Phật làm được thì cái công đức giáo học đó của họ thì ở Pháp Hội cùng Phật là bình đẳng. Chúng ta từ chỗ này có thể thể hội được.

Phật nói, chúng ta làm tấm gương, Phật nói là Khai, ngôn giáo, còn các đệ tử đều làm được là tấm gương để bạn có thể xem thấy, đó chính là Thị. Cho nên đồng thời bạn có thể thấy được ngôn giáo, thân hành, bạn mới tin tưởng, thính chúng tin tưởng, nghe Phật nói Kinh rõ ràng rồi, lại xem thấy nhiều tấm gương tốt như vậy.

Cho nên giáo hóa không phải một người dạy, cũng giống như biểu diễn ở trên vũ đài vậy, ở trên vũ đài bất cứ ở góc độ nào đều là công như nhau, công đức, mỗi mỗi đều có công, ngay những người phụ việc đều có công, vì không có những người này vở kịch liền có kém khuyết không viên mãn, mỗi một người đều có công.

Lại mở rộng ra một chút, dưới đài những người phục vụ đó, những người hiệp trợ đó, chính là hậu đài, thảy đều có công đức, sự biểu diễn này bạn mới diễn được thành công, nếu còn có một bộ phận có kém khuyết thì lộ ra không viên mãn.

Thế nên thỉnh Phật trụ thế là quan trọng, nhưng làm sao để thỉnh được Phật?

Phải thật làm thật học. Phật không có tình riêng, không có thể diện. Phật Thị môn trung, bất xả nhất nhân, có một người chân thật học thì thỉnh Phật trụ thế.

Vì sao vậy?

Ta thật muốn học. Còn một người cũng không có, một người chân thật muốn học đều không có thì Phật liền đi.

Vì sao Thiện Tri Thức rời khỏi?

Vì người thật muốn học không có, còn người thật học tốt nghiệp rồi, rời khỏi rồi, duyên không đầy đủ, cái lớp này lớp tiếp theo khó lập thành.

Lão Sư Lý cho đến tận cuối đời chỉ làm được một lần lớp nghiên cứu nội học, bốn năm tốt nghiệp, lớp này kết thúc, cho dù Lão Nhân vẫn ở đời, ngài vẫn chưa đi, nhưng tại vì sao không thể thành lập khóa thứ hai?

Không có người học. Ở đời sống thường ngày người ta tốt nghiệp Đại Học, học thêm bốn năm, cần phấn đấu một chút có thể lấy được học vị Tiến Sĩ, mức độ thấp nhất họ cũng có thể lấy được học vị Thạc Sĩ.

Còn cái lớp này của Lão Sư Lý không có học vị, nội dung học tập là Phật Pháp Đại Thừa, nên trong xã hội không thừa nhận, hay nói cách khác ông không có học trò, cho nên cái lớp này liền kết thúc.

Có hiệu quả, chúng ta xem thấy Pháp Sư Quả Thanh, Quả Thanh chính là tốt nghiệp trong cái lớp này, rất là hy hữu. Ông ấy chân thật có thể giữ lấy Tổ Tông truyền lại Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, cái điểm này ông ấy đã làm được rồi.

Chúng tôi xem thấy rồi vô cùng cung kính ông ấy, vô cùng hoan hỉ, chúng ta tán dương, tán thán ông, tán thán Giới Luật, khích lệ đồng tu học tập ông ấy, bắt chước ông ấy.

Giới Luật đích thực là nền tảng của học Phật, không có nền tảng tốt thì làm sao có thể thành tựu?

***