Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

THỜI MẠT PHÁP CHÚNG SANH ĐƯỢC ĐỘ THÀNH PHẬT LÀ NHỜ BỘ KINH NÀY

0