Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

THỰC SỰ CHỊU BUÔNG BỎ THÌ MỚI ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

0