Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

THƯỢNG HẢI HỘ QUỐC TỨC TAI PHÁP NGỮ - TẬP SÁU - NGÀY THỨ BA TRẦN THUẬT NGUYÊN LÝ NHÂN QUẢ VÀ NÊU SỰ THỰC LÀM CHỨNG

0