Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TIÊU CHUẨN ĐỊNH NGHĨA CỦA KIẾT HUNG HỌA PHƯỚC NHẤT ĐỊNH PHẢI XEM TỪ TRÊN QUẢ BÁO

TIÊU CHUẨN ĐỊNH NGHĨA CỦA KIẾT

HUNG HỌA PHƯỚC NHẤT ĐỊNH 

PHẢI XEM TỪ TRÊN QUẢ BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cái gì là tà, là chánh?

Phàm là tương ưng với tai họa, quả báo là tai họa, quả báo là hung, thì đây chính là tà, đây chính là phi. Nếu như quả báo là kiết tường, là phúc, thì đây chính là thị, đây chính là chánh. Tiêu chuẩn, định nghĩa của kiết hung họa phước nhất định phải xem từ trên quả báo.

Nhà Phật nói về quả báo rất nhiều, nói cũng rất rộng, rất sâu: Quả báo thông ba đời. Hiện tại chúng ta được phước báo nhưng tương lai không có phước, thì phước báo này là giả, không phải thật.

Chúng ta hãy xem xã hội hiện nay, có rất nhiều người lúc còn trẻ thì phát đạt, thật sự là tư tài doanh tích, tài sản có ức vạn, nhưng kinh doanh khoảng mười năm, hai mươi năm thì công ty của họ phá sản vì vỡ nợ.

Đây là điều mà trong xã hội hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Sự phát đạt đó của họ, sự giàu có đó của họ không phải thật.

Quả thật mà nói, là bày ra trước mắt cho bạn xem mấy ngày mà thôi, thời gian không dài. Nếu như sự giàu có này của họ có thể kéo dài đến đời con cháu, đời đời đều có thể duy trì, thì đây mới là thật, không phải giả.

Cổ Nhân Trung Quốc chúng ta nói giàu không quá ba đời, ý nghĩa của câu nói này thật sâu xa, ba đời là suy, là bại rồi, vậy đâu phải là thật.

Ba đời còn không phải thật, bản thân ở ngay trong đời này còn giữ không xong, có thể thấy được là càng hư huyễn.

Trong Phật Pháp nói phước báo, tức là nói đời này có phước, đời sau có phước, đời sau nữa có phước, đời đời kiếp kiếp đều có phước. Người hiện nay nhãn quan nông cạn, chỉ thấy trước mắt, đây là không có trí tuệ, đây là ngu si.

Giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền không phải là không có đạo lý, nếu như không có đạo lý, những lời giáo huấn này làm sao có thể kéo dài mấy ngàn năm được?

Trong mấy ngàn năm này đều không có một người thông minh sao?

Không có người có thể đem giáo huấn của cổ nhân vạch trần, lật đổ?

Đến thời này của bạn, bạn thông minh, bạn có thể đem nó phủ định hết à?

Chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều. Trong giáo huấn của cổ nhân, chắc chắn không xen tạp sự lợi hại của cá nhân. Họ với chúng ta không quen biết, họ không cầu mong chúng ta bất kỳ một chút báo đáp nào. 

Không những họ không mong cầu chúng ta cúng dường về vật chất, mà còn không mong cầu hậu thế chúng ta đối với họ lễ kính tán thán. Thật sự họ đã đạt đến vô sở cầu. Vô sở cầu thì lời nói đó là lời chân thật.

Phàm là có sở cầu, có điều kiện thì lời nói này chưa chắc là thật. Chư Phật Bồ Tát, Cổ Thánh Tiên Hiền đối với tất cả chúng sanh chỉ có một thái độ là vô điều kiện, vô sở cầu.

Vì vậy, chúng ta phải nhận thức được người nào là thiện tri thức, người nào là người tốt, người nào là người xấu, phải có năng lực biện biệt.

***