Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❃ TU HÀNH QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TÂM. TÂM THANH TỊNH, TÂM BÌNH ĐẲNG, TÂM GIÁC NGỘ

❃ NGƯỜI TIN TƯỞNG CÓ PHƯỚC BÁO

❃ NGƯỜI TIN TƯỞNG CÓ PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TẤT CẢ GIẢI HÀNH ĐỀU Ở NGÔN THUYẾT

❃ TẤT CẢ GIẢI HÀNH ĐỀU Ở NGÔN THUYẾT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ HỌC MÀ LUÔN THỰC HÀNH THÌ KHÔNG CÓ GÌ VUI BẰNG

❃ HỌC MÀ LUÔN THỰC HÀNH THÌ KHÔNG CÓ GÌ VUI BẰNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐÁNG TIẾC KHÔNG CÓ NGƯỜI THỰC HÀNH

❃ ĐÁNG TIẾC KHÔNG CÓ NGƯỜI THỰC HÀNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không