Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TU HÀNH QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TÂM. TÂM THANH TỊNH, TÂM BÌNH ĐẲNG, TÂM GIÁC NGỘ

CHO NÊN CHÚNG TA PHẢI XÂY DỰNG LÒNG TIN

CHO NÊN CHÚNG TA PHẢI XÂY DỰNG LÒNG TIN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN GIẢI HÀNH CHỨNG, KHUYẾT MỘT ĐIỀU CHẲNG ĐƯỢC!

TÍN GIẢI HÀNH CHỨNG, KHUYẾT MỘT ĐIỀU CHẲNG ĐƯỢC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không