Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TU HÀNH QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TÂM. TÂM THANH TỊNH, TÂM BÌNH ĐẲNG, TÂM GIÁC NGỘ

GIÁC NGỘ RỒI THÌ GỌI LÀ TRÍ, MÊ RỒI THÌ GỌI LÀ TÌNH

GIÁC NGỘ RỒI THÌ GỌI LÀ TRÍ, MÊ RỒI THÌ GỌI LÀ TÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI TIN TƯỞNG CÓ PHƯỚC BÁO

NGƯỜI TIN TƯỞNG CÓ PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ GIẢI HÀNH ĐỀU Ở NGÔN THUYẾT

TẤT CẢ GIẢI HÀNH ĐỀU Ở NGÔN THUYẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC MÀ LUÔN THỰC HÀNH THÌ KHÔNG CÓ GÌ VUI BẰNG

HỌC MÀ LUÔN THỰC HÀNH THÌ KHÔNG CÓ GÌ VUI BẰNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÁNG TIẾC KHÔNG CÓ NGƯỜI THỰC HÀNH

ĐÁNG TIẾC KHÔNG CÓ NGƯỜI THỰC HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không