Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TRÌ GIỚI CŨNG BAO HÀM HẾT THẢY CÁC PHÁP MÔN THIỀN VÀ TỊNH, MẬT CŨNG GỘP TRONG ẤY

TRÌ GIỚI CŨNG BAO HÀM HẾT

THẢY CÁC PHÁP MÔN THIỀN VÀ

TỊNH, MẬT CŨNG GỘP TRONG ẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tỳ Kheo Cát Tường Vân dạy Thiện Tài Đồng Tử pháp môn niệm Phật, nói đến hai mươi mốt pháp môn niệm Phật. Con số hai mươi mốt nhằm biểu thị ý nghĩa về mặt pháp.

Trong Mật Tông, gọi là đại viên mãn. Mật Tông dùng con số mười sáu hoặc hai mươi mốt để biểu thị đại viên mãn. Một môn này có đủ hết thảy pháp môn, một chính là hết thảy, hết thảy chính là một. Một ở đây không phải là chuyên nhất, không phải là độc nhất, mà là bất cứ một pháp môn nào.

Bất cứ pháp môn nào cũng có đủ hết thảy các pháp môn. Chẳng hạn như tham thiền cũng là đầy đủ hết thảy các pháp môn, cũng bao gồm pháp môn niệm Phật trong ấy.

Trì giới cũng bao hàm hết thảy các pháp môn, Thiền và Tịnh cũng gộp trong ấy, Mật cũng gộp trong ấy, quyết định chẳng thể thiếu một môn nào. Một chính là hết thảy, hết thảy chính là một.

Kinh cũng giống như vậy: Trong một bộ Kinh có đủ hết thảy các Kinh, chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Đó là viên dung vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại.

Vì sao vô ngại?

Đều từ chân như tự tánh lưu xuất, chân như tự tánh pháp vốn là như vậy. Chân như tự tánh vĩnh viễn viên dung, vĩnh viễn viên mãn, chắc chắn không thể nói chân như tự tánh biến hiện ra vật gì mà vật ấy bị khuyết hãm, không hề có.

Ở đây, nói thật ra, chỉ có mê hay ngộ. Mê thì tợ hồ có khuyết hãm, trên thực tế không hề khuyết hãm. Chính tự mình mê, chứ đức năng vốn chẳng hề khuyết hãm, phải hiểu đạo lý này.

Có vậy, quý vị mới có thể thực sự tin tưởng, trong một câu Phật Hiệu này đầy đủ vạn đức hồng danh, chữ Vạn này cũng không phải là con số mà là tánh đức viên mãn.

***