Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TRONG ÁC NGHIỆP QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGHIỆP SÁT SANH

AN SĨ TOÀN THƯ * KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

AN SĨ TOÀN THƯ * KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ

Số bài: 143
CHẲNG SÁT SANH LÀ NHÂN, NHÂN ÁI

CHẲNG SÁT SANH LÀ NHÂN, NHÂN ÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SÁT SINH CHẲNG PHẢI LÀ VIỆC LÀM CỦA CON NGƯỜI

SÁT SINH CHẲNG PHẢI LÀ VIỆC LÀM CỦA CON NGƯỜI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

ĂN THỊT LÀ NGUỒN GỐC CỦA TAI KIẾP!

ĂN THỊT LÀ NGUỒN GỐC CỦA TAI KIẾP!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

QUẢ BÁO SÁT SANH

QUẢ BÁO SÁT SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa