Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TRONG HAI CHỮ TRÌ GIỚI NÀY CŨNG ĐẦY ĐỦ GIÁO LÝ HÀNH QUẢ, ĐÂY MỚI GỌI LÀ DIỆU

TRONG HAI CHỮ TRÌ GIỚI NÀY

CŨNG ĐẦY ĐỦ GIÁO LÝ HÀNH

QUẢ, ĐÂY MỚI GỌI LÀ DIỆU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Còn có một hạng Bồ Tát, tôi xem thấy được, các vị mọi người cũng thấy, ông đã từng đến chỗ này của chúng ta để nghe Kinh, đó là Cư Sĩ Thôi Ngọc Tinh của Trung Quốc, một trong những doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc ngày nay. Ông có nhiều tiền của, lần này chúng ta mời ông ấy thay chúng ta đến khu vực bị nạn để cứu nạn, ông còn đích thân đi.

Ông gọi điện thoại nói với tôi, ông ở nhà nghỉ ở khu vực bị nạn, ông nói với tôi nhà nghỉ đó mỗi ngày là mười nhân dân tệ, bạn thử nghĩ xem ông ở nhà nghỉ như thế nào?

Là Bồ Tát, thật có phước mà không hưởng, phước báo cho tất cả chúng sanh cùng hưởng, cho tất cả chúng sanh khổ nạn cùng hưởng, đời sống chính mình hoàn toàn giống như những người cùng khổ. Đây là Bồ Tát chân thật, khiến người kính ngưỡng, khiến người bội phục.

Khoảng tháng bảy, Hong Kong chào mừng kỷ niệm một năm. Tôi có tham gia, tôi ở bên đó giảng Kinh sáu ngày, ông tranh thủ thời gian rảnh đến Hong Kong thăm tôi. Chúng tôi đặt cho ông ấy một khách sạn, phòng nghỉ thông thường.

Ông vừa thấy chúng ta tiếp đãi như vậy, ông nói: Không được đâu, không thể được, vậy là quá lãng phí, tùy tiện một nơi nào đó để cho tôi một tấm đắp thì được rồi. Ông nói là lời chân thật, đây là Bồ Tát thật.

Tu được phước chính mình quyết định không hưởng, bạn mới có thể thành tựu Bố Thí Ba La Mật Đa, một tí tâm tham cũng không có. Chính mình có, xem thấy người ta cần thiết, liền có thể rộng tay mà cho, quyết định không có chút tâm bỏn xẻn. Loại người này ít, thế nhưng thật có.

Có mấy người chúng ta biết được, còn chúng ta không thấy được nhất định là rất nhiều. Trung Quốc Đại Lục đất rộng người đông, có câu là tàng long hổ phục, tôi tin tưởng sâu sắc có Chư Phật Bồ Tát ứng hoá ở trong đó, số người quyết định không ít. Nơi chốn như vậy nhất định là một mảng sáng lạn, sẽ mang đến cho thế giới hòa bình dài lâu.

Chúng ta dựa vào cái gì để nói lời này?

Chư Phật Bồ Tát nhiều. Các vị chưa gặp được, các vị có gặp được cũng không nhận biết, cũng không ích gì.

Cùng ở chung với bạn, ngồi ở bên cạnh bạn, bạn cũng không nhận biết, vậy có cách nào chứ?

Cho nên mục đích chân thật của bố thí là xả bỏ hết đi lòng tham lam của chính mình. Dùng tài thí, pháp thí, vô uý thí để làm phương tiện, mục đích cuối cùng là phải đoạn phiền não xan tham.

Hạng mục thứ hai là trì giới. Ý nghĩa của trì giới chỗ này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Đồng tu học Phật của chúng ta luôn luôn xem thấy hai chữ trì giới này liền nghĩ ngay đến năm giới, mười giới, Tỳ Kheo giới, Bồ Tát giới, liền nghĩ ngay đến những giới này.

Cách nghĩ này phạm vi quá nhỏ. Cái chữ giới ở chỗ này là răn dạy của Chư Phật Như Lai, hay nói cách khác, bao gồm tất cả Kinh Luận, từng câu từng chữ đều là răn dạy của Phật Bồ Tát.

Chúng ta phải có thể tường tận, phải đem nó làm cho được. Những giáo huấn của Phật Bồ Tát chúng ta phải thật hiểu, thì chúng ta mới có thể làm đến được. Bạn không hiểu thì bạn sẽ không làm được.

Người xưa thường nói, Phật nói ra tất cả Kinh gọi là Diệu Pháp, không chỉ riêng Kinh Pháp Hoa mới gọi là diệu pháp, mà một bộ Kinh nào cũng đều là Diệu Pháp.

Định nghĩa của diệu là gì vậy?

Người ta giải thích được rất hay, Phật nói ra tất cả Kinh đều đầy đủ giáo lý hành quả, đó mới gọi là diệu. Đây cũng chính là nói, Ngài nói ra từng câu từng chữ đều nói ra được viên mãn đến như vậy, một chút kém khuyết cũng không có, đó mới gọi là diệu. Mỗi một bộ Kinh đều đầy đủ giáo lý hành quả.

Chúng ta lại xem từ trong một bộ Kinh, mỗi một phẩm cũng đầy đủ, lại tỉ mỉ xem mỗi một chương cũng đầy đủ. Như hiện tại chúng ta dùng cái quyển này gọi là Khoa Chú.

Quyển Khoa Chú này, mỗi một tiểu khoa chính là mỗi một đoạn nhỏ, mỗi một đoạn nhỏ cũng đầy đủ, thậm chí đến mỗi một chữ cũng đầy đủ. Chúng ta giảng bố thí, trong hai chữ bố thí này cũng đầy đủ giáo lý hành quả, trong hai chữ trì giới này cũng đầy đủ giáo lý hành quả, đây mới gọi là diệu.

Chúng ta dùng phương pháp gì để tiếp nhận?

Tổ Sư Đại Đức nói với chúng ta, chúng ta phải dùng tín giải hành chứng mới có thể tiếp nhận được. Ngay trong bốn chữ này, nếu thiếu một chữ thì lợi ích chân thật của Phật Pháp bạn liền không thể có được, hay nói cách khác, bạn không phải chân thật học Phật.

Chân thật học Phật nhất định phải đầy đủ bốn điều kiện này. Đối với lời dạy của Phật, chúng ta tin tưởng. Lời dạy chính là ngôn ngữ văn tự của Phật, tin sâu không hoài nghi.

Ngài nói ra cái lý, chúng ta hiểu rõ, chúng ta có thể lý giải, tín kỳ giáo, giải kỳ lý. Ngài nói ra cái hành, hành là phương pháp, chúng ta phải làm theo, tu cái hạnh đó. Sau cùng là phải chứng được quả.

Ngài nói ra quả báo, quả báo chính là nói công đức lợi ích thù thắng, chúng ta thật có được, đó chính là chứng quả. Như vừa rồi tôi đã nói, chúng ta xem thấy các đồng tu ở Cư Sĩ Lâm, trên dưới một loạt đều là hoan hỉ, phiền não ít đi, ý kiến ít đi, vọng tưởng ít đi, trí tuệ thêm lớn, mỗi mỗi đều hiển lộ thông minh trí tuệ, thấy mặt đều là một mực hoan hỉ, đó là quả báo.

Cái gì gọi là chứng quả?

Đây chính là chứng quả. Quả có lớn nhỏ, quả có cạn sâu, hiện tại chúng ta chứng được ít, chứng được cạn, thế nhưng đã chứng, chân thật đã chứng. Chỉnh thể để nói, đây gọi là tương ưng. Tương ưng chính là như pháp, chúng ta mới chân thật đạt được pháp hỉ sung mãn.

***