Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TRONG KINH PHẬT NÓI RẤT NHIỀU, PHẢI GIỮ TRÒN NGŨ GIỚI THẬP THIỆN THÌ MỚI ĐƯỢC THÂN NGƯỜI TRỞ LẠI

TRONG KINH PHẬT NÓI RẤT NHIỀU,

PHẢI GIỮ TRÒN NGŨ GIỚI THẬP THIỆN

THÌ MỚI ĐƯỢC THÂN NGƯỜI TRỞ LẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cũng có thể nói là họ không chủ trương thoát ly ra khỏi luân hồi, họ dạy người sau khi chết đi mau mau trở lại làm người.

Sau khi chết đi, bạn muốn làm người thì có thể được thân người sao?

Không hẳn là vậy, lời Phật nói là thật đó. Phật tỉ dụ sau khi người chết đi đời sau có thể được thân người trở lại nhiều cũng như đất trong móng tay, không được thân người trở lại nhiều như đất trên địa cầu này.

Cho nên người ta mất đi thân người đời sau có lại được thân người hiếm có như lông phụng sừng lân, không phải ai cũng có thể có thân người lại được.

Những người nào mới có thể được thân người trở lại?

Trong Kinh Phật nói rất nhiều, phải giữ tròn ngũ giới, thập thiện thì mới được thân người trở lại. Ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.

Thập thiện là thân có ba, miệng bốn, ý ba, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời thêu dệt, không tham, không sân, và không si tôi ở đây không nói kỹ nữa.

Tự mình suy nghĩ kỹ lưỡng trong đời này ngũ giới và thập thiện của mình có thể làm được đến tám mươi điểm không 80%. Nếu được thì đời sau quyết định là không mất thân người. Nếu không được tám mươi điểm thì đời sau không chắc là sẽ được thân người trở lại.

Cho nên ma thuyết pháp thì tương ứng với sanh tử và sáu nẻo luân hồi. Ma không dạy cho bạn thoát ly ra khỏi lục đạo. Khi chúng ta tiếp xúc với tất cả chúng sanh, bạn bè thân quyến và những người quen cũng nên nói cho họ biết việc này, khuyên họ đoạn ác tu thiện, khuyên họ niệm Phật cầu vãng sanh.

Bạn nói những gì phù hợp tương đồng với bốn nguyên tắc này thì đều là chánh pháp. Những gì trái ngược với bốn nguyên tắc này là tà pháp, đây là điểm chánh mà chúng ta nên nhớ.

***