Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* TRONG TÁM VẠN BỐN NGHÌN PHÁP MÔN, CHẲNG THỂ TÌM ĐƯỢC PHÁP MÔN NÀO KHÁC MÀU NHIỆM

TRONG TÁM VẠN BỐN NGHÌN

PHÁP MÔN, CHẲNG THỂ TÌM ĐƯỢC

PHÁP MÔN NÀO KHÁC MÀU NHIỆM 

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Ước tu biên thuyết là nói theo phương diện tu hành. Niệm đến cùng cực, sẽ rỗng không.

Rỗng không điều gì vậy?

Năng niệm chủ thể niệm Phật, tức cái tâm niệm Phật và sở niệm Đức Phật được niệm đều buông xuống. Nói cách khác, niệm cho mất tâm ý thức.

Không, không điều gì?

Rỗng không tâm ý thức. Tâm ý thức chẳng còn nữa, nhất tâm hiện tiền, đúng như trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch, Giao Quang Đại Sư  đã nói dùng căn bỏ thức, trong Duy Thức Học nói là chuyển thức thành trí.

Một câu Phật Hiệu thật sự có tác dụng lớn như vậy sao?

Thưa quý vị, chẳng giả một tí nào.

Vấn đề là quý vị có biết dùng hay không?

Biết dùng, chắc chắn sẽ thành tựu. Sự thành tựu ấy giống như trong Kinh đã nói, là sự thành tựu tuyệt vời, tức là một đời thành Phật.

Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, quý vị nghĩ xem những ý niệm ấy có phải là tâm phân biệt, tâm chấp trước hay chăng?

Tâm phân biệt là thức thứ sáu, tức ý thức. Tâm chấp trước là thức thứ bảy, tức Mạt Na Thức. Khi phân biệt, chấp trước vừa mới hiện tiền, ngay lập tức đổi chúng thành A Di Đà Phật, quyết định chẳng để cho phân biệt, chấp trước tiếp nối, đó gọi là công phu, là chuyển thức thành trí.

Chẳng dùng cái tâm phân biệt, thì cái tâm được quý vị sử dụng đúng là thứ gì cũng đều hiểu rõ, quyết định chẳng phải là nói:

Ta không dùng cái tâm phân biệt, mắt ta sẽ thấy ngoại cảnh mờ mịt, không có hiện tượng ấy. Quý vị dùng cái tâm phân biệt, thấy hết thảy sắc tướng bên ngoài là thấy bằng ý thức, tức thức thứ sáu, là dùng nhãn thức để thấy. Quý Vị không dùng cái tâm phân biệt, sẽ thấy sắc tánh ở bên ngoài, đó gọi là diệu quán sát trí.

Chúng ta không có năng lực chuyển thức thành trí thì dùng một câu Phật Hiệu A Di Đà Phật này để giúp chúng ta chuyển thức thành trí, đấy đúng là mầu nhiệm đến tột cùng vậy. Trong tám vạn bốn ngàn Pháp Môn, chẳng tìm được pháp nào khác mầu nhiệm như thế.

***