Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* TRONG VÔ LƯỢNG PHÁP MÔN, CHẲNG PHÁP MÔN NÀO THÙ THẮNG BẰNG PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

TRONG VÔ LƯỢNG PHÁP MÔN,

CHẲNG PHÁP MÔN NÀO THÙ THẮNG

BẰNG PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Trong phần trước, chúng tôi đã một đôi lần nhắc nhở Quý Vị, niệm Phật thành Phật, niệm Bồ Tát thành Bồ Tát, niệm La Hán bèn thành La Hán, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tâm chúng ta muốn làm gì sẽ làm nấy.

Do vậy, trong vô lượng Pháp Môn, chẳng có Pháp Môn nào thù thắng bằng Pháp Môn Niệm Phật.

Kinh Hoa Nghiêm đã nói:

Thập Địa Bồ Tát, từ đầu tới cuối chẳng lìa niệm Phật, chúng ta tin tưởng. Qua năm mươi ba lần tham học trong Tứ Thập Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Thiện Tài Đồng Tử đi tham phỏng, vị thiện tri thức thứ nhất là Tỳ Kheo Đức Vân, trong Tứ Thập Hoa Nghiêm gọi Ngài là Tỳ Kheo Cát Tường Vân, dạy Thiện Tài Pháp Môn Niệm Phật.

Vị thiện tri thức cuối cùng, tức vị thiện tri thức thứ năm mươi ba là Phổ Hiền Bồ Tát, Mười Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc.

Do vậy, có thể biết:

Thiện Tài đồng tử từ đầu tới cuối chẳng lìa Pháp Môn Niệm Phật, Thiện Tài Đồng Tử tu Pháp Môn gì?

Pháp Môn tín nguyện trì danh, chúng ta thấy được điều này từ Kinh Hoa Nghiêm. Giữa năm mươi mốt vị thiện tri thức ấy, bao gồm Tông, Giáo, Hiển, Mật, ngoại đạo, trong tất cả hết thảy các Pháp Môn, Niệm Phật là bậc nhất, Niệm Phật là thành Phật trong một đời.

Thật sự hiểu rõ đạo lý này, các Kinh khác, chẳng cần niệm Phật, Bồ Tát khác, Quý Vị mới là thật sự tin tưởng.

***