Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❃ TỨ NHIẾP PHÁP LÀ BỐ THÍ, ÁI NGỮ, LỢI HÀNH, ĐỒNG SỰ

❃ BỐ THÍ LÀ ĐỨNG ĐẦU, RẤT QUAN TRỌNG

❃ BỐ THÍ LÀ ĐỨNG ĐẦU, RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức