Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TRUYỀN TAM QUY CHO HỌ, GIẢNG CHO HỌ NGHE VỀ NGŨ GIỚI THẬP THIỆN

TRUYỀN TAM QUY CHO HỌ,

GIẢNG CHO HỌ NGHE VỀ

NGŨ GIỚI THẬP THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chúng ta học Phật, ba mươi và rằm cúng thức ăn cho họ, giống như mời họ ăn cơm. Tốt nhất là Tụng Kinh hồi huớng cho họ, khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, truyền Tam Quy cho họ, giảng cho họ nghe về ngũ giới, thập thiện, giảng Đệ Tử Quy củng được.

Điều này đối với họ rất có lợi ích, mà còn rất cảm ân. Đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội giáo dục. Họ không đến tìm, chúng ta không biết, họ đến tìm chúng ta cần phải làm cho họ.

Bản thân chúng ta ngày ngày niệm Phật Tụng Kinh hoặc nghe Kinh, có thể đem công đức này hồi huớng cho họ. Đây là chứng tỏ họ muốn đến cầu xin quý vị. Khi chưa học Phật không thường mơ thấy, vì ta không có cách nào giúp được họ, cũng không biết những chân tướng sự thật này. Cho nên ta rất khó tiếp nhận, vì thế họ không đến tìm.

Lại nói, có đói khát ngày càng tăng, tăng nghĩa là tăng nhiều, tăng thịnh, họ cảm thấy vô cùng đói khát. Trong đói khát, đặc biệt là Quỷ Diệm Khẩu, đây là do trong quá khứ tạo nghiệp quá nặng. Thức ăn vừa đưa đến miệng thì lửa trong miệng họ bốc lên, đốt cháy hết thức ăn, họ rất đáng thương, thời gian rất dài không được ăn uống.

Cho nên Phật Giáo rất từ bi, dùng phương pháp cúng thí thực. Đó nghĩa là chuyên môn dùng Kinh Chú gia trì, khiến Quỷ Diệm Khẩu này được chút ít thức ăn.

Cúng thí là mời quỷ ăn cơm, nghĩa là mời khách, đây thuộc về bố thí. Trong này có Tụng Kinh, có bố thí tài, có bố thí pháp. Lại bị sai khiến, gọi là quỷ, họ cũng bị quỷ thần cao hơn họ một bậc, thường phái họ đi làm một số việc.

Thường đi làm những việc của Chư Thiên, đa phần là làm cho những ai?

Là Tứ Thiên Vương, cho nên Trời Tứ Vương cũng là Quỷ Vương. Họ thống lĩnh những quỷ thần này, những quỷ thần này đều nghe theo họ.

Trời Đao Lợi cũng có, Trời Dạ Ma trở lên ít hơn, vì sao vậy?

Vì địa vị của họ ngày càng cao, không cần dùng những người này. Đây đa phần là mấy tầng trời bên dưới Dục Giới, thường để những quỷ thần này đến hầu hạ họ, chịu sự chi phối và đốc thúc của họ.

Đường này cũng biến khắp các thú, đây là nói Quỷ Đạo, trong Cõi Trời, Nhân Gian, A Tu La đều có. Người có phước đức, làm thần ở núi rừng gò miếu, đây là người tu có phước đức, làm thần núi, Thổ Địa, gọi họ là quỷ có phước, tức họ có địa vị trong Quỷ Đạo.

Lớn thì như Miếu Thành Hoàng, những ai ở trong đây phước đức càng cao, Thành Hoàng giống như huyện thị truởng ở nhân gian chúng ta vậy, chúng ta đều gọi là Thành Hoàng, thật ra Thành Hoàng cũng có cấp bậc.

Ở trên, đi lên trên như Ngũ Nhạc, Đông Nhạc Thái Sơn gọi là Đế, Đông Nhạc Đại Đế. Trung Quốc có Ngũ Nhạc, Nam Nhạc là Hằng Sơn, Trung Nhạc là Tung Sơn, đây chính là đại Quỷ Vương. Họ thuộc về Quỷ Đạo, không phải thuộc về Cõi Trời.

Người không có phước đức, khi ở đời không tu phước đức, người tu phước đức lớn họ vẫn có tham sân si, vì thế họ sanh vào đường ác.

Trong ác đạo cũng có hưởng phước, làm đại Quỷ Vương phước báo rất lớn. Người không có phước đức, quý vị thấy quỷ không có phước đức, ở chỗ không sạch sẽ, không được ăn uống, thường bị đánh đập, lấp sông lấp biển, chịu khổ vô lượng, đây là nói không có phước.

Tạo nghiệp tham sân si, không có tu phước. Người tu phước, thực tế mà nói đa phần đều tu trong nhà Phật. Ba Nhà Nho Thích Đạo, tu phước trong Phật Giáo là có hiệu quả nhất, báo cũng nhanh nhất.

Không từ bỏ tham sân si, phước tu được đó sanh vào ngạ quỷ, súc sanh để hưởng phước. Trong đường ngạ quỷ, chính là quỷ có nhiều phước đức, được nhân gian cúng tế, nhân gian bái lạy, họ hưởng thụ những điều này.

Còn đường súc sanh, hiện nay thường thấy chính là nuôi thú cưng. Họ biến thành súc sanh, súc sanh biến thành thú cưng, người trong nhà này đều yêu thích nó, chăm sóc nó rất chu đáo.

Hưởng phước hơn bất kỳ người nào trong gia đình, súc sanh, do nó có phước. Có thể nó cũng đến đòi nợ, người nhà quý vị nợ nó, bây giờ phải trả cho nó.

Nợ nó tài vật, cho nên bây giờ phải chăm sóc nó thật tốt. Nếu nợ nó tình thân, thì bây giờ rất yêu thương nó. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào, phải hiểu đạo lý này, vào hưởng phước trong đường súc sanh. Đều là chưa từ bỏ tham sân si, nguyên nhân là như vậy.

***