Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TU HÀNH CỦA NHÀ PHẬT KHÔNG CÓ GÌ KHÁC, NGOÀI TẬP TRUNG Ý NIỆM MỘT CHỖ

TU HÀNH CỦA NHÀ PHẬT

KHÔNG CÓ GÌ KHÁC, NGOÀI TẬP

TRUNG Ý NIỆM MỘT CHỖ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Ý niệm chúng ta giống như ánh sáng vậy, quý vị thấy ánh sáng chiếu khắp nơi. Ánh sáng của ngọn đèn này, ta thấy không có gì kỳ lạ. Ngọn đèn này, ánh sáng chiếu khắp mười phương, chiếu khắp tất cả.

Nếu tập trung ánh sáng này vào một điểm, nó liền biến thành tia laser, biến thành phóng xạ, tấm giang đều có thể xuyên qua. Khi nó phân tán, cách một trang giấy nó cũng không xuyên qua được. Nhưng khi tập trung lại một điểm, sức mạnh này lớn biết chừng nào.

Chúng ta thấy ánh sáng Mặt Trời, dùng kính lúp có thể tụ ánh sáng. Quý vị đặt nó vào điểm trọng tâm, có thể đốt cháy củi bên dưới.

Khi tập trung hơn, khi tập trung biến thành tia laser, mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, nó có thể xuyên qua tấm gang. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Khi trí tuệ chúng ta tập trung lại một chỗ, ta có thể nhìn thấy căn nguyên của Vũ Trụ, rốt cuộc nó là gì đều thấy một cách rõ ràng. Tu hành trong nhà Phật không có gì khác, ngoài tập trung ý niệm vào một chỗ.

Tịnh Độ Tông là Thiền Na, Tịnh Độ Tông là tập trung tâm này vào danh hiệu Phật A Di Đà, vậy là thành công, chắc chắn được định, trí tuệ khai phát. Nhưng vấn đề là người niệm Phật họ không biết tu, tâm luôn tán loạn, luôn suy động nghĩ tây, vì thế câu Phật Hiệu này không khởi tác dụng.

Nếu có thể chế tâm một chỗ, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không có gì cả, nó khởi tác dụng là gì?

Ta có thể nhìn thấy Thế Giới Cực Lạc, có thể thấy được Phật A Di Đà, tác dụng rất lớn. Chúng ta phải tụ tập ý niệm, tụ tập tại một điểm nhỏ nhất, đây gọi là thiền định.

***